Algemene voorwaarden

Opdrachten die door NvA notaris met ingang van 1 april 2016 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

 1. NvA notaris is een maatschap, statutair gevestigd te Amsterdam.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door NvA notaris. De toepasselijkheid vande artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Het staat NvA notaris vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haaraan te wijzen vennoten en personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. NvA notaris zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. NvA notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. De aansprakelijkheid van NvA notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 5. NvA notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling en mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
 6. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door NvA notaris op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 7. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 8. NvA notaris behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 9. Declaraties van NvA notaris dienen voorafgaand aan het passeren van de akte te zijn betaald. Wanneer declaraties niet voorafgaand aan de passeerdatum zijn voldaan, is het niet mogelijk om de akte te passeren. Advieswerkzaamheden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze laatste termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. NvA notaris kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan NvA notaris:
  • kosten in rekening brengen aan opdrachtgever voor de uitgevoerde werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 10. NvA notaris betaalt alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
 11. NvA notaris behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
 12. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens NvA notaris kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 13. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van NvA notaris, maar ook ten behoeve van ieder van haar vennoten en bestuurders van de vennootschappen die vennoot zijn, de notarissen, de kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor NvA notaris werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 14. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van NvA notaris is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 15. NvA notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 16. Het merendeel van de dienstverlening van NvA notaris valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan NvA notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag NvA notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord. NvA notaris is gehouden eventuele onderzoekskosten door te belasten.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen? Maak dan een afspraak met ons.

© Copyright - NVA Notaris